Προμηθειες Ν.Μ Αμαλιάδας

Κατηγορία: Αρχική Σελίδα

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4832/2021 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ» (ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5063530) CPV:79410000-1, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 70.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24% ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ
  Παρακαλώ κατεβαστε το συνημμένο αρχειο

1. Διακήρυξη 4832/2021

 

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8628/23-10-2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 122.270,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (υποβολή αιτήσεων για σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή καθαριότητας των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας )

- ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 8628/23-10-2020 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για τις ανάγκες της Νοσηλευτικής Μονάδας Αμαλιάδας του Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ

    espa banner 3              espa erotimatologio

Σχεδιασμός & Υλοποίηση : www.ekdoseis.gr